MISSIES EN COLLECTIES

ONZE MISSIES

Het Museum van Mijnbouw en Duurzame Ontwikkeling heeft de ambitie:

 • De bescherming, opwaardering en verspreiding van materieel en immaterieel erfgoed verbonden aan de historische mijnsite van Bois-du-Luc te verzekeren.

 • Een beleid van tijdelijke tentoonstellingen en van opwaardering van de site aan te houden om zo de doelen van duurzame ontwikkeling volgens drie pijlers te bevorderen: ecologisch, sociaal en economisch.

 • De bewaring, het voortbestaan en de ontwikkeling van de site te verzekeren, rekening houdend met de uitdagingen en doelen die bepaald werden in het kader van de erkenning als werelderfgoed.

 • Bij te dragen aan de ontwikkeling van de Centrumregio door de kennis van de inwoners te verrijken.

Het hele team van Bois-du-Luc heeft dezelfde instelling: de rijkdom van een buitengewoon historisch erfgoed te bewaren en over te brengen. Toch heeft het Museum van Mijnbouw en Duurzame Ontwikkeling zijn blik ook op de toekomst gericht.

Lead image
Lead image
Lead image

DE DUURZAME ONTWIKKELING

In 2016 is het Ecomuseum van Bois-du-Luc het Museum van Mijnbouw en Duurzame ontwikkeling geworden. Deze keuze heeft drie beweegredenen: ten eerste om op die manier aan een vorm van eerherstel en renovatie te doen; ten tweede omdat men het erfgoed wilde laten laten voortbestaan en tenslotte om ecologisch betrokken te kunnen zijn. De wetenschappelijke gemeenschap is het er nu ook over eens dat de opwarming van de aarde te wijten is aan de toename van broeikasgassen die voor een groot deel afkomstig zijn van de verbranding van fossiele brandstoffen. Het feit dat er van deze oude mijnsite een centrum van reflectie, informatie en bewustmaking van de grote uitdagingen omtrent het milieu is gemaakt, laat niet alleen ethische en maatschappelijke betrokkenheid zien, maar ook een eerherstel van de industriële geschiedenis van de site.

De grenzen van groei in vraag stellen, de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen, de vernietiging en fragmentatie van ecosystemen, vervuiling die samenhangt met industriële rampen,... Er zijn genoeg onderwerpen die ons door middel van tijdelijke exposities, permanente educatieactiviteiten, opleidingen, pedagogische workshops etc. de kans geven om de formule van René Dubos 'denk globaal, handel lokaal' toe te passen en een ontwikkeling te bevorderen die beantwoordt aan de behoeftes van het heden zonder het de volgende generaties moeilijk te maken om in hun behoeftes te kunnen voorzien.

In 2021 ging de MMDD een concreet engagement aan voor de transitie door gehoor te geven aan de eerste oproep voor duurzame organisaties van de SPW - Dienst Duurzame Ontwikkeling. Deze aanpak heeft geleid tot de opstelling, in samenwerking met de EFDD, van een handvest van verbintenissen op het gebied van duurzame ontwikkeling, bestaande uit een reeks acties waarvan de uitvoering is gepland tussen 2022 en 2027.

DE OPENHEID VAN HEDENDAAGSE KUNST

Al meer dan 25 jaar is het museum een van de belangrijkste locaties voor de biënnale voor hedendaagse kunst genaamd ARTour, georganiseerd door C'est Central, het cultureel centrum van de stad La Louvière. Ook verwelkomen we sinds 2019 de vzw Transculture, een vereniging die geluidskunst en digitale kunst promoot.
 

Het Museum van Mijnbouw en Duurzame Ontwikkeling heeft als doel om hedendaagse artiesten te promoten en hen tegenover de eigen thema's te plaatsen door middel van:

 • Werken van beeldende kunstenaars die een beeld geven van de geschiedenis van de site.

 • Werken van beeldende kunstenaars die een kritische blik werpen op duurzame ontwikkeling.

 • Tentoonstellingen van hedendaagse kunst in samenwerking met de GABOS, de vzw voor permanente educatie die aanwezig is op de site.

 • Pedagogische hulpmiddelen die de kans geven bij te leren over erfgoed, hedendaagse kunst en duurzame ontwikkeling, waarbij specifiek aandacht wordt geschonken aan de doelen van PECA (Traject van Culturele en Artistieke Educatie). 

Het museum biedt jaarlijks een artistieke tentoonstelling aan en zorgt ervoor dat de werken van artiesten uit de Federatie Wallonië-Brussel gepromoot worden.

ONZE COLLECTIES

Lead image
Lead image

ROEREND ERFGOED, VASTGOED EN ARCHIEVEN

Het Museum van Mijnbouw en Duurzame Ontwikkeling beschikt vandaag de dag over een uitgebreide collectie. In die collectie zijn onder andere roerend en onroerend erfgoed te vinden en industriële archieven die verbonden zijn aan de steenkoolwinning van Bois-du-Luc. De collectie is in twee grote categorieën onder te verdelen:

 • Onderdelen die betrekking hebben op de bedrijvigheid in en rond de steenkoolmijn (ontginningsmachine, elektrisch onderstation, portiek van de ontwateringskamer,...), de administratie van de onderneming, de timmerwerken, de mechanische werkplaats en de gieterij.

 • Onderdelen die betrekking hebben op het dagelijks leven in het dorp; sportactiviteiten, hobby's, kunst, ambacht, geloof, huishoudens en instellingen opgericht dankzij de  steenkoolwinning: apothekers, scholen, tehuizen en ziekenhuizen.

In het begin van 2021 werd er een verdrag van bewaarhouding getekend met de vzw GABOS. In dit verdrag wordt het beheer van de collecties van het oud Mijnmuseum Robert Pourbaix toevertrouwd aan het Museum van Mijnbouw en Duurzame Ontwikkeling. Deze collectie is ook in twee categorieën op te delen:

 • Onderdelen en materiaal die betrekking hebben op de bedrijvigheid in en rond de steenkoolmijn, de administratie van de onderneming en de geologie van de bodem.

 • Stukken die betrekking hebben op het dagelijks leven in het dorp; sportactiviteiten, hobby's, kunst, ambacht, geloof, huishoudens en instellingen opgericht dankzij de steenkoolwinning.

Het Museum van Mijnbouw en Duurzame Ontwikkeling beheert vandaag de dag een roerend en onroerend erfgoed van meer dan 7000 stukken.

IMMATERIEEL ERFGOED

De site stond tot in de jaren 70 in economische en sociale bloei, dat maakt het verzamelen van mondelinge getuigenissen van onschatbare waarde. Sinds enkele jaren worden er etnologische onderzoeken uitgevoerd op het terrein en dit maakt het voor het Museum van Mijnbouw en Duurzame Ontwikkeling mogelijk om vandaag de dag te kunnen werken met een collectie van een honderdtal geluidsopnames en video-opnames. Deze opnames draaien vooral rond de geschiedenis van de steenkoolwinning en de site van Bois-du-Luc maar ook over het sociale en culturele leven in de Centrumregio.

 

Documenten met betrekking tot de mijngeschiedenis, sociale geschiedenis en de site van Bois-du-Luc:

 • Video's over Bois-du-Luc.

 • Geluidsopnames over de sociale geschiedenis.

 • Interviews over de mijngeschiedenis.

 • Gefilmde interviews met voormalige mijnwerkers en getuigen die hebben deelgenomen aan het leven in de wijk van Bois-du-Luc (vrouwen of dochters van mijnwerkers, leerkrachten, de pastoor...).

 

Documenten met betrekking op het Ecomuseum:

 • Video's over de arbeidsgeschiedenis.

 • Video's over de evolutie van La Louvière en de Centrumregio.

 • Video's over de industrie.

 • Geluidsopnames over de geschiedenis van het Ecomuseum.

 • Interviews over de industrie in de Centrumregio.

 • Video's over de mijnen en de mijnwerkers.

 • Interviews van voormalig medewerkers van de steenkoolwinning.

COLLECTIVE ACCESS

Een deel van de collecties is het onderwerp van een digitale inventarisatie en kan worden geraadpleegd op het Collective Access portaal.